Akidah

by Sinar Agama (Notes) on Thursday, September 30, 2010 at 7:09am

Bismillahirrahmanirrahim,...

Melanjutkan jawaban terhadap permasalahan yang dibawa Abd Bagis, yaitu poin (d) tentang:
IMAM MEMEGANG PEMERINTAHAN LANGIT DAN BUMI
15. Doa tanpa shalawat pada Rasul saww dan Ahlubait as, akan menjadi tertutup dan dengan
shalawat, akan menjadi terkabul (Kanzu al-‘Ummal 1:173; Shawa’iqu al-Muhriqoh 88; Faidhu
al-Qodir 5:19; Thabrani di tafsir Kabirnya; Baihaqi di Syu’abi al-Imannya; dan lain-lain).
Shalawat pada Nabi saww harus menyertakan Keluarga beliau saww yang suci/Aali (Bukhari
di kitab Da’awaat, bab shalawat atas Nabi saww; dan segudang lainnya).
Bahkan Shalat lima kali (dalam 3 waktu) menjadi batal tanpa shalawat pada Aali/keluarga
suci Nabi saww. (Muslim, kitab al-shalat, bab shalawat atas Nabi saww setelah tasyahhud;
Turmudzi 2:212; al-Nisai 1:190; Ibnu Maajah 65; Tafsir Thabari 22:31; Baihaqi 2:379; Sunan
al-Daaruqudni 136; Dzakhairu al-‘Uqba 19; al-Shawa’iqu al-Muhriqoh 88; Tafsir Fakhru al-Rozi
kala menafsiri QS: 42:23; ...dst sampai tidak terhitung jumlahnya dari kitab-kitab hadits dan
tafsir).


16. Ahlulbait adalah keluarga yang disucikan, bukan sekedar keluarga. Dan mereka itu adalah Ali
as, Fathimah as, Hasan as dan Husain as sesuai dengan ayat yang berbunyi +/-:
“Sesungguhnya Allah hanya ingin menghindarkan dari kalian Ahlulbait/keluarga-Nabi segala kekejian/
dosa dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.”
Sesuai dengan tafsir-tafsir dan riwayat-riwayat Sunni seperti: Shahih Muslim, kitab Fadhaaiu
al-Shahaabah, bab Fadhaailu Ahlu al-bait 2:367; Shahih Turmudzi hadits ke 3258, 3875;
Musnad Ahmad 1:330; Mustadrak 3:133,146, 147, 158; al-Mu’jamu al-Shaghiir 1:65,135;
Syawaahidu al-Tanziil 2:92 hadits ke 637, 638...sampai 60 hadits; Tafsir Thabari 22:5,7,8; Tafsir
al-Duuru al-Mantsur 5: 198; Tafsir al-Kasysyaaf 1:193; Ahkamu al-Qur'an karya Ibnu ‘Arabi
2:166; Tafsir Qurthubi 14: 182; Tafsir Ibnu Katsir 3: 483, 484, 485; dan segudang lainnya.
Tentu saja, ke 9 imam lainnya adalah Ahlulbait yang makshum, karena Nabi saww bersabda
setelah aku ada 12 imam yang semuanya dari Quraisy (Bukhari hadits ke: 7222-7223; Shahih
uslim: 3393-3394; dll dari hampir seluruh kitab-kitab hadits dan tafsir Sunni) sementara di
356
Qur'an melarang kita taat (mutlak) pada yang memiliki dosa (QS: 76:24 ). Lihat keterangan
selanjutnya di catatanku yang berjudul “Konsep Imamah/Khilafah Dalam Islam (Syi’ah)”.


17. Ahlulbait di atas, juga sesuai dengan pengakuan ‘Aisah istri Nabi saww. (Shahih Muslim 2:368;
yang bersyarah Nawawi, 15:194; Syawahidu al-Tanziil 2:33 dengan 9 riwayat; Mustadrak
3:147; al-Duuru al-Mantsur 5:198; dll). Dan sesuai dengan pengakuan Ummu Salamah, istri
Nabi saww yang lain (Shahih Turmudzi hadits ke 3258, 3875, 3963; Syawahidu al-Tanzil 2:24,
hadits ke 659, 706, ..sampai 33 hadits; Tafsir Ibnu Katsir 3:484, 485; Usdu al-Ghobah 2:12,
3:413; Dzakhoiru al-‘Uqba 21, 22; Tafsir Thabari 22:7-8; Tafsir al-Duuru al-Mantsur 5:198; dll).
Ahlulbait bukan istri-istri Nabi saww. (Shahih Muslim 2:362/7:123/15:181 yang syarah Nawawi;
Shawaiqu al-Muhriqoh 148; Faraidu al-Simthain 2:250; ‘Abaqotu al-Anwar 1:26,104,242, 261, 267).


18. Rasul saww bersabda +/-:
”Aku perang dengan yang memerangi kalian (Ahlulbait) dan damai bagi yang damai pada kalian”
(Shahih Turmudzi 2:319; Mustadrak 3: 149; Usdu al-Ghobah 3: 11, 5:523; Kanzu al-‘Ummal
6:216 menukil dari Ibnu Habban 7: 102 dan menukil dari Ibnu Syaibah, Turmudzi, Ibnu
Maajah, Thabrani, Hakim dll; Dzakhairu al-‘Uqba 25; Musnad Ahmad bin Hambal 2:442; Tafsir
al-Duuru al-Mantsur dalam menafsiri ayat penghindaran dari dosa di atas, yakni ayat tathhir;
dan lain-lain).


19. Ahlulbait yang suci itu dijadikan sebagai penjelas al-Qur'an oleh junjungan kita Nabi Muhammad
saww dengan sabdanya yang semakna dengan ini +/-:
“Kutinggalkan dua perkara yang berat pada kalian yang, kalau kalian pegangi tidak akan pernah
sesat setelah aku. Yang pertama kitabullah, dan yang ke dua ‘Itrahku Ahlu Baitku (bc: keluarga
suciku, sesuai ayat di atas)”.
Malahan ada yang sampai-sampai Nabi saww mewanti-wanti umat dengan lanjutan sabdanya
+/-:
“…. Kuingatkan kalian pada keluargaku, kuingatakan kalian pada keluargaku, kuingatkan kalian
pada keluargaku”, seperti yang terdapat di Shahih Muslim 2:362. Atau dengan kelanjutan
sabdanya yang lain di tempat lain:
“ …dan keduanya itu (Kitab dan Ahlulbait) tidak akan pernah saling berpisah sampai mereka
mendatangiku nanti di al-Haudh/Telaga (di surga). Nantikanlah bagaimana kalian akan menyimpang
dari aku melalui keduanya itu”. Hadits Tsiqlain (dua yang berat) ini diulang-ulang Nabi
saww di berbagai kesempatan dan tempat. Ibnu Hajar mengatakan:
“Hadits-hadits ini memiliki jalur/sanad/perawi/thuruq yang banyak yang telah diriwayatkan
oleh lebih dari 20 shahabat (sebenarnya keseluruhannya di Sunni ada 35 sahabat, jadi lebih
dari kelipatan 3 mutawatir). Di sebagian sanad mengatakan bahwa Nabi saww mengatakannya
di Haji Wada’, sebagian yang lain di Madinah diwaktu sakitnya beliau dimana waktu itu
kamar beliau telah dipenuhi para shahabat, sebagian lagi di Ghadiru al-Khum, sebagian
lagi di Mimbar setelah pulang dari Thaif. Dan semua itu tidak masalah sama sekali karena
tidak mustahil Nabi saww mengulang-ngulangnya di berbagai tempat karena perhatiannya
pada pentingnya keduanya (Qur'an dan Ahlulbait).” (al-Shawaaiq al-Muhriqoh hal 89 cet al-
Maimaniyyah Mesir, dan hal 148 cet al-Muhammadiyyah).
Hadits-hadits Qur'an dan Ahlulbait ini diriwayatkan di Shahih Muslim 2:362; Shahih Turmudzi
2:308; Musnad Ahmad 3:17, 26,..; Tafsir Ibnu Katsir 4:113; Tafsir Khozin 1:4; Tafsir al-Durru
357
al-Mantsuur 6:7, 306; Usdu al-Ghaabah 2:12; Mustadrak 3: 148;.....dst sampai-sampai saya
sendiri kelelahan menghitung jumlah bukunya setelah saya hitung sampai pada kitab
ke 70-an, sampai-sampai ke kitab-kitab kamus Arab hadits ini juga dinukil seperti kamus
Lisanu a-‘Arab 13:93; Taju al-‘Arus 7:245; al-Qomus 3:342. Saya juga pernah hitung-hitung
jumlah haditsnya sampai melebihi 240-an yang tersebar di berbagai kitab-kitab Sunni yang
terjangkau saya, belum lagi yang tidak terjangkau.


20. Malaikat mengucap Ta’ziah pada Ahlulbait kala Nabi saww wafat (Mustadrak 3:57; al-Ishabah
2:129 dan dikatakan di dalamnya bahwa Baihaqi juga meriwayatkan hal ini).


21. Diriwayatkan bahwa Nabi saww bersabda (dan yang semakna dengan ini) +/-:


22. (a) Dari Abu Said al-Khudri bahwa Nabi saww mendatangi Fathimah as dan bersabda:
“Sesungguhnya aku dan kamu (Fathimah as) dan yang tidur ini (Ali as) dan mereka berdua (Hasan
as dan Husain as) sungguh-sugguh dalam satu tempat/maqam/derajat di hari kiamat.”
(Mustadrak 3:137; Musnad Ahmad bin Hambal 1:101; Usdu al-Ghabah 5:523; Abu Daud 1:26;
Kanzu al-‘Ummal 7:101; al-Riyadhu al-Nadhrah 2:208;).
(b) “Yang pertama kali masuk surga adalah aku, kamu (Ali as), Fathimah, Hasan dan Husain”
(Mustadrak 3:151; Dzakhoiru al-‘Uqba 123; Tafsir al-Kasysyaf dalam menafsir QS: 42:23; Nuru
al-Abshar 100; Kanzu al-‘Ummal 6:218; al-Riyadhu al-Nadhrah 2:211; dll).


23. Rasul saww bersabda +/-:
(a) “Sesungguhnya umat ini akan mengkhianatimu (Ali as) setelah aku dan engkau hidup dalam
agamaku dan berperang sesuai ajaranku. Siapa mencintaimu berarti mencitaiku dan siapa yang
membencimu berarti membenciku. Sungguh ini (menunjuk ke jenggot Ali as) akan tersemir dari ini
(menunjuk ke kepala imam Ali as, yakni jenggotnya akan terlumuri darah dari kepalanya di waktu
syahid).”
Hadits ini dan yang semakna ada di: Mustadrak 3:142; Tarikh Baghdaad 11:216; Kanzu al-
‘Ummaal 6:73; Majma’ 9:138; dll dimana mereka-mereka ini menshahihkan hadits tersebut
dan hadits-hadits sebelumnya.
(b) “Ya Ali sungguh kamu akan ditimpa bencana setelah aku, maka jangan bunuh mereka!”
(Kunuuzu al-Haqaaiq karya al-Manawi 188, maksudnya jangan perangi mereka di awal-awal
wafatnya Nabi saww sebelum Islam kuat secara fisik).
(c) “... Lalu Rasulullah saww menangis. Rasul saww ditanya: Apa yang telah membuatmu menangis
ya Rasulullah? Rasul saww menjawab: ‘Kedengkian-kedengkian berada di hati orang-orang yang
tidak dikeluarkannya kepadamu (Ali) kecuali setelah aku (wafat)....’.”
(Tarikh Baghdaad: 12:398; Kanzu al-‘Ummaal 6:408; al-Riyaadhu al-Nadhrah 2:210; Mustadrak
3:139; al-Majma’ 9:118).


24. (a) Dikatakan dalam al-Shawaaiqu al-Muhriqah 80 bahwa Imam Ali as pada malam hari yang di
shubuhnya beliau tertebas (syahid), sering keluar rumah dan melihat ke langit sambil berkata :
“Demi Allah aku tidak bohong dan tidak dibohongi bahwasannya malam ini adalah malam yang
dijanjikan untukku“.
Dan al-Shawaiq meneruskan tulisannya dengan mengatakan bahwa ketika imam Ali as telah syahid dikubur pada malam hari (bc: kuburnya disembunyikan) supaya tidak digali lagi oleh
kaum Khawarij.
(b)Rasul saww, para nabi dan malaikat mendatangi imam Ali as kala kepalanya tertebas
pedang beracunnya Abdurrahman bin Muljam (Usdu al-Ghabah 4:38).
(c) Batu-batu di Baitu al-Muqoddas/Iliya, Suriah bahkan di dunia mengeluarkan darah kental
kala diangkat, pada hari syahidnya imam Ali as (Mustadrak 3:113, 144; Thabari dalam al-
Riyaadhu al-Nadhrahnya 2:247; al-Shawaaiqu al-Muhriqah 116).


25. Rasul saww bersabda +/-:
(a) “Engkau (Ali) dan syi’ahmu (pengikutmu) mendatangiku di telaga (di akhirat).”
Hadits ini dan yang semacamnya ada di: al-Majma’ dari Thabari: 9:131; Kunuuzu al-Haqaaiq 188;
al-Istii’aab, 2:457; Mustadrak 3:136; Tarikh Baghdaad 12:289; al-Shawaaiqu al-Muhriqah 66;).
(b) “Engkau (Ali) dan syi’ahmu di surga.”
Hadits ini dan yang semacamnya ada di: Hilyatu al-Auliyaa’ 4:329; Tarikh Baghdaad 12:289, 358;
Majma’ 9:173 dari Abu Hurairah; al-Shawaaiqu al-Muhriqah 96; al-Riyaadhu al-Nadhrah karya
Thabari 2:209; Kanzu al-‘Ummaal 2:218; al-Muntakhab min Shehhatu al-Sittah 257;...dst.
(c) “Mereka adalah kamu dan syi’ahmu” dalam menjelaskan khairu al-bariyyah (paling bagusnya
manusia, QS: 98:7). (Syawahidu al-Tanzil 2:356-366 hadits ke: 1125 – 1149; al-Shawaaiqu al-
Muhriqah 96; Tafsir al-Durru al-Mantsuur 6:379; Tafsir Thabari 30:146; dll).


26. Kata-kata Syi’ah Ali as (Pengikut Ali as) yang keluar dari lisan suci Rasul saww dan yang
mengabarkan tentang barbagai hal, seperti paling afdhalnya manusia, masuk surga, diridhai,
yang menang ...dst kurang lebih sampai mencapai 200-an kata di kitab-kitab yang tersebar di
Ahlussunnah yang menerangkan sekitar ayat atau kata yang berbunyi “Khairu al-Bariyyah”,
“al-Faaizuun”, “Radhiallah ‘Anhum”, yakni dari yang terjangkau saya. Diantaranya, Tafsir al-
Durru al-Mantsur; Tafsir al-Muharriru al-Wajiz; Tafsir al-Alusiy; Tafsir Thabari; Tafsir Haqqu;
Tafsir Ruhu al-Ma’ani; Tafsir Fathhu al-Qodir; Bashairu al-Tamyiz; al-Shawaiqu al-Muhriqoh;
al-Muntaqa; Nazhmu Durari al-Simthain; Yanabi’u al-Mawaddah; Syarhu Ushuli I’tiqodi Ahli
al-Sunnati wa al-Jama’ati; Fadhailu al-Shahabah karya Ibnu Hambal; Mukhtasharu Minhaji al-
Sunnati; Ushul wa Tarikhu al-Firaq; al-Mu’jamu al-Ausath karya Thabrani; al-Mu’jamu al-Kabir
karya Thabrani; Jami’u al-Hadits; Jam’u al-Jawaami’; Kanzu al-‘Ummal; al-Sunnah karya Abdullah
bin ahmad; al-Syari’ah karya al-Ajiriy; Fadhailu al-Shahabah karya Ahmad bin Hambal; Majma’u
al-Zawahid; Mausu’atu Athrafi al-Hadits; Mausu’atu al-Takhrij; Usdu al-Ghabah; Tarikh Thabari;
Tarikh Baghdad; Tarikh Demesyqiy; Mizanu al-I’tidal; Taju al-‘Arus; Lisanu al-‘Arab; dll).
Kesimpulan:
1. Nabi saww dan Ahlulbait yang suci –Hdh Fathimah as n 12 imam Makshum as- ada dalam
satu maqam dan paling afdhalnya makhluk.
2. Afdhal sama dengan lebih tinggi dan dekat di sisi Allah secara hakiki.
3. Yang lebih tinggi/dekat, menjadi perantara Tuhan bagi yang lebih rendah/jauh.
4. Perantara, yakni dalam segalanya termasuk pengaturan.
5. Terbuktilah bahwa mereka mengatur dengan perintahNya.
b اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ c

Artikel Menarik Lainya :

Tawassul Kepada Imam Mahdi as Melalui Surat di Tempat-Tempat Keluarnya Imam Ali as atau di Padang Sahara

Imam Memegang Pemerintahan Langit dan Bumi Bag 1

Imam Memegang Pemerintahan Langit dan Bumi Bag 2

Email me when people comment –

You need to be a member of Sinar Agama to add comments!

Join Sinar Agama

Akidah

Surga Nuzuli dan Surga Shu'udi

23. Akan tetapi karena nabi Adam as adalah manusia badani, selama apapun beliau as bisa bertahan untuk tidak bangun dan untuk tidak makan, maka akhirnya tetap ingin makan juga. Dan kala itulah keinginan makan beliau as itu tertajalli dalam kasyafnya itu dengan mengingini makan buah kelanggengan tersebut. Maka makanlah beliau as dalam kasyafnya itu. Artinya, di alam materi ini beliau as sudah memutuskan dengan sebenar-benar keputusan bahwa beliau as mau bangun dan menjalani kehidupan alam materinya sebagaimana tugasnya sebagai KhalifahNya.

24. Jadi tidak ada dosa bagi beliau as. Tapi karena beliau as salah satu insan kamil dan bahkan yang pertamanya lagi, dan begitu pula sebagai…

Read more…

Imam Memegang Pemerintahan Langit dan Bumi Bag 2

by Sinar Agama (Notes) on Wednesday, September 15, 2010 at 8:32pm

Bismillahirrahmanirrahim,...

Melanjutkan jawaban terhadap permasalahan yang dibawa Abd Bagis, yaitu poin (d) tentang:
IMAM MEMEGANG PEMERINTAHAN LANGIT DAN BUMI
Jawaban-2-a Untuk Poin (e):
Sebenarnya, setelah melewati jawaban-1 (e), sudah dapat diketahui bahwa para imam/khalifah
memegang pemerintahan langit dan bumi, sekalipun mereka tidak punya ikhtiar apapun kecuali
hanya sebagai perantara Allah mengatur para malaikat yang mengatur alam ini. Dan sekalipun
mereka harus hidup sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia yang memiliki taklif.


Dalam banyak ayat dan riwayat telah mengisyaratkan kepada ketinggian derajat mereka…

Read more…

Imam Memegang Pemerintahan Langit dan Bumi Bag 1

by Sinar Agama (Notes) on Sunday, September 12, 2010 at 8:27pm

Bismillahirrahmanirrahim,...

Melanjutkan permasalahan yang dibawa Abd Bagis, yaitu poin (d) tentang:
IMAM MEMEGANG PEMERINTAHAN LANGIT DAN BUMI
Setelah kita bahas masalah (a), (b), (c) dan (d), maka tibalah saatnya, dengan ijin Allah, kita
bahas yang terakhir dari yang dibawa Abb Bagis, yaitu masalah (e): Bahwa imam memegang
pemerintahan langit dan bumi.


Jawaban-1 Untuk Poin (e):
Dalam QS: 2:30, Allah berfirman: ”Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya
Aku akan membuat/mengangkat khalifah di bumi’. Para malaikat berkata: ‘Apakah Engkau akan
menjadikan sesiapa manusia) yang akan membuat kerusakan di…

Read more…

Imam Memegang Pemerintahan Langit dan Bumi Bag 3

by Sinar Agama (Notes) on Thursday, September 30, 2010 at 7:09am

Bismillahirrahmanirrahim,...

Melanjutkan jawaban terhadap permasalahan yang dibawa Abd Bagis, yaitu poin (d) tentang:
IMAM MEMEGANG PEMERINTAHAN LANGIT DAN BUMI
15. Doa tanpa shalawat pada Rasul saww dan Ahlubait as, akan menjadi tertutup dan dengan
shalawat, akan menjadi terkabul (Kanzu al-‘Ummal 1:173; Shawa’iqu al-Muhriqoh 88; Faidhu
al-Qodir 5:19; Thabrani di tafsir Kabirnya; Baihaqi di Syu’abi al-Imannya; dan lain-lain).
Shalawat pada Nabi saww harus menyertakan Keluarga beliau saww yang suci/Aali (Bukhari
di kitab Da’awaat, bab shalawat atas Nabi saww; dan segudang lainnya).
Bahkan Shalat lima kali (dalam 3 waktu) menjadi batal…

Read more…

Info

Selamat Jalan Guru kami tercinta...

Yaa Ustadz ...
Begitu cepat engkau pergi menghadap ilahi... :,(

Kami rindu semua ilmu-ilmu mu, engkau lah sosok yang kami harapkan menjadi penerus cahaya dari negeri Mullah.. ke negeri ini..

Kini engkau meninggalkan kami semua, tapi ilmu dan tulisan-tulisan mu selalu terukir dimanapun, dan menjadi penerang cahaya bagi siapapun yang ingin meraihnya..

maafkan kami ustadz, yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk mu.. yang belum maksimal memperjuangkan syiar mu.. maafkan kamii .... maafkan kamiiiii ...

Semoga engkau berada di tempat terbaik di sisi Allah Swt, Nabi saww dan para Maksumin as Keluarga nabi termulia, disekeliling mu
... menyambutmu dengan cahaya syafaat & kebahagiaaan.. sesungguhnya orang mukmin yang shaleh dan syahid itu adalah hidup setelah kematiannya..
Selamat Jalan Ustdz…

Read more…

Miliki Segera Buku Sinar Agama (1-12 Jilid dan Kamus)

Buku Sinar Agama Sudah di Jilid 7 (dari 13 jilid pertama),Tinggal sedikit lagi, doakan & Pesanlah segera.

Hub. via WhatsApp +6282288226060 Shadra Hasan

Bismillaah:

Video Clip Buku Sinar Agama

Tak ada kesyukuran kecuali pada Allah swt, tak ada rasa ta'zhim dan kesyukuran kecuali pada Nabi saww dan Ahlulbait as, tak ada rasa terimakasih kecuali pada para ulama pewaris anbiyaa' dan Rahbar hf tercinta, tak ada…

Read more…

Wasiat Sinar Agama

Urgensi